Speeches

Ladres pour mosyon pou en bidze siplemanter 2019, par Lider Zafer Gouvernman

October 23, 2019

Msye Spiker,

Lider Lopozisyon,

Bann Manm Lasanble Nasyonal,

Tou Monn a lekout,

Bonzour.

 1. Msye Spiker, gouvernman pe fer en demann pou en bidze siplemanter pour lannen 2019. Sa demann pe gany fer koman en mosyon e pou apre gany mete devan lasanble pou larouvsyon an 2020 an nakordans avek seksyon 154(7) dan Konstitisyon.

Revi gouvernman lo reveni in desann konpare avek prozeksyon dan bidze 2019. Sa I anvi ki property tax pa pou gany realize sa lannen e osi anvi bann rediksyon lo serten prozeksyon lo bann “non-tax revenues”. Sa pou en rediksyon prozekte a en sonm R118milyon.

Pour lannen 2019, target fiskal pou gouvernman I reste en sirplis 2.5%. sa I enportan pou gouvernman kapab atenir son lobzektiv pou atenn en target “debt to GDP a 50% alafen lannen 2021. Alors, depans gouvernmen I bezwen osi gany re-aziste anvi rediksyon san reveni pour li kpab kontiyen atenn en target sirplis fiscal 2.5%.

Alor Msye Spiker, gouvernman in entrodwir detwa mezir pou li atenn sa sirplis, konm swivan:

 1. Enpoz en ‘freeze’ lo rekritman. Par kont bann sekter kle pan gany enkli dan sa ‘freeze’
 2. Fer en rediskyon dan bann bidze byen e servis dan serten bann minister, departman e lazans kot in posib
 3. Re-priyoritiz depans, pou li kapab finans bann proze priyorite kin gany idantifye pandan legzersis ‘mid-year review’. Sa in osi kapab gany fer par idantifye bann ‘savings’ kot bann proze ouswa program pa ti pe materialize, e alor re-priyoritiz sa bann larzan kot sa bann nouvo priyorite.

Sa I vedir alors ki:

 1. En sonm R435,916,171.87 ki peg any rekomande pou gany fer koman ‘budget cuts’ ouswa rediksyon dan aloksayon bidze
 2. En sonm R310,315,123.64 koman en sonm pou finans bann nouvo proze ouswa program gouvernman, koman en bidze siplemanter
 3. Ki vedir ki anefe pou annan en ‘net budget cut’ pou en sonm R125,601,048.23. sa I anvi ki sa budget cut pou plis ki sa demann pou bidze siplemanter.

Msye spiker, sa demann I koumsa anvi ki, bidze I gany ‘appropriate’ dapre budget head. Savedir, si gouvernman I anvi ogmant ‘appropriation’ pou en lot “head” I bezwen demann laprouvasyon lasanble, e non pa zis fer sa logmantsayon.

Dan menm loptik, Minis Finans anba lartik 26 dan “Public Finance Management Act 2012” I kapab fer en restriksyon lo en ‘appropriation” e osi anba 26 (2) :

“limit the use of an appropriation if it is justified by economic or fiscal conditions or the purpose for which the appropriation was authorized is no longer applicable”

 1. Alors Msye spiker, nou pou war anba Saler en sonm R8.8 milyon pe gany demande koman bidze siplemanter.
 • Sa I pou kouver Derpartman Kiltir pou pey ‘location allowance’
 • Procurement Overisght Unit pou vi ki I annan ‘deficit dan son saler”
 • Anti Corruption Commission pou kouver bann pozisyon kle dan travay Anti Money Laundering
 • Truth, Reconciliation & National Unity Commission pou kouver son bann post anvi ki in fek gany ‘set up’
 • Seychelles Broadcasting Corporation pou kouver ‘deficit’ dan son saler

Par kont dan Saler I osi annan en sonm R 60.804 milyon kip e gany koupe. Sa I anvi bann savings e osi laplikasyon ‘freeze’ lo rekritman

 1. Dan ‘Byen e Servis” en sonm R35.598 milyon peg any rekomande koman bidze siplemnater: sa I pou kouver:
 • Departman Kiltir pou en sonm R3.036 milyon pou kouver son rent
 • Seychelles Human Rights Commission e osi Truth, Reconciliation & National Unity Commission anvi ki I prezan an loperasyon, pou kouver son kou ladministratif
 • Lazans Proteksyon Sosyal pou li aste en serve pou protez son bann lenformasyon kle
 • Lazans Nasyonal pou Resours Imen, anvi reviszyon dan ‘stipend’ bann etidyan e osi pou bann ‘course fees’
 • Seychelles National Youth Council pou kouver rent anvi ki in bouz dan nouvo lokasyon
 • Seychelles Broadcasting Corporation pou kouver kou anver proze DTT
 • Dan “other goods” I osi annan demann pou “Professional & Consultancy”

Msye Spiker I osi annan en sonm R62.415 milyon ki p egany rekomande koman ‘budget cut’ sa I swivi en legzersis kin gany fer par Departman finans pou redwir bann kou ladministrativ bann diferen departman kot I neseser.

 1. Dan Proze Kapital, en sonm R169.536 milyon peg any rekomande koman ‘budget cut’ sa I anvi bann proze ki pa pou konplete an 2019.

Par kont en sonm R146.706 milyon peg any rekomande pou gany repriyotize koman bidze siplemanter dan sa kategori.

Sa I pou kouvr bann departman parey:

 • Minister Finans, Komers Lenvestisman e Planifikasyon ekonomik
 • Minister Lapes ek LAgrikiltir
 • Minister Ledikasyon e Resours Imen
 • Departman Lenfrastriktir
 • Departman Gouvernman Lokal
 • Departman Kiltir
 • SLTA
 • Enterprise Seychelles Agency
 1. Msye Spiker, I osi annan en sonm R27 milyon ki pe gany redwir anba “Social Programme of Government, anvi ki pa tou sa sonm ki pou gany servi an 2019.
 2. Anba “Subvention to Public Enterprises” en sonm R25.2 milyon pe gany rekomande koman bidze siplemanter pou kouver lagreman ki deza annan avek Air Seychelles e en sibvansyon pou SPTC anvi ‘deficit’ lo son bann kou loperasyonel.
 3. Anba “Benefits and approved Programmes of ASP” en sonm R63.328 milyon pe gany rekomande koman bidze siplemanter. Sa I pou kouver Home Carer, Disability Benefits, Welfare Assistance e Unemployment relief Scheme. Sa sonm kip e gany demande pou kouver kou ban dimoun kip e benefisye aktyelman anba sa bann diferen progranm.
 4. En bidze siplmanter pe osi gany rekomande dan:
 • “Subscription to International Organisation” pou kouver deficit pou en sonm R4.7 milyon
 1. Dan “Net Lending” en ‘budget cut’ pou en sonm R82.371 milyon anvi retar dan proze anba PUC pou proze ‘33KV e danm lagog.
 2. Dan ‘Development Grants to Public Enterprises I annan en ‘budget cut’;
 • pou en sonm R23.787 milyon. Sa I relye avek larzan ki tin mete anba SPTC foreign loan. Par kont sa menm alokasyon in gany ‘reallocate’ anler dan son sibvansyon.
 • PUC Foreign Loan ki pe prezan reklasifye li dan SLTA pou aste street lights

Msye spiker, I osi annan en sonm R25.899 ki pe gany ‘allocate’ ek PMC pou kouver repayman loan avak Nouvobanq, kin gny pran pou fer bann proze.

 1. Finalman, en sonm R10 milyon ki pe gany redwir anba VAT Exemption, anvi en rediksyon dan bann claim.

Pou terminen, Msye Spiker sa bidze siplemanter I pli zoumwen en re aloksayon bidze. Detay I parey nou pou vvar dan dokiman kin gany sirkile nonmen “October 2019 Supplementary Budget”.

Mon prezan rekomann sa mosyon pou laprouvasyon Lasanble Nasyonal.

» All Speeches