Speeches

Opening Remarks Minister Peter Larose for SMEs Consultative Meeting – Thursday 5th May 2017, ICCS

May 09, 2017

Bonzour e byen veni tou dimoun bo maten isi dan la sal ICCS pou en miting konsiltativ lo size “Ti e mwayen Antrepris”. Mon pann vinn isi pour fer en gran diskour lo : “Ti e mwayen Antrepris” me pour ekout zot kommanter, sizesyon e rekommandasyon pour nous develop sa sekter.

Sa miting I an linny avek ladres bidze 2017 ki mon ti fer an Desanm 2016 kiGouvernman in donn son komitman pour develop e ofer sipor tou proprieter e promoter bann Ti et Mwayen Antrepris dan Seychelles. Sirtou, nou pe met a dispozisyon en fasilite ki appel “ Seed Capital” a en minimonm R25,000/. I ve dir en lasistans finansyer pour ed bann antreprener lans zot biznes.

Plis detay a ganny donnen dans en prezantasyon ki pou swiv. A sa pwen, mon ti a kontan rekonnet e apresye en travay konzwent avek Minis Lamplwa e son lekip pour nous organiz sa miting konsiltativ bomaten. Mon ti a osi profite pour rekonnet e apresye zefor tou partisipan isi prezan:

1. Tou Sekreter Prenisipal plizyer minister et zot zofisye Sinyor

2. Tou Sef Egzekitiv e Depite Sef Egzekitiv bann Departman e Lazans avek zot staf

3. Reprezantan

4. La Bank Santral Seychelles

 

8. Financial Services Authority 9. Seychelles Investment Board

 

9. Seychelles Chamber of Commerce and Industry 11. La Bank Development

e Kommersyal

10. SENPA, SBFA, PEMC, Seychelles Revenue Commission, Universite Seychelles, Tender Board,

11. Lakompanyen – Lasirans.

12. Lakompanyen Telekominikasyon

13. Seychelles Licensing Authority

14.Bann Konsiltan lokal

15. Tou manm piblik,

16. E osi byen lekipe SBC, Nation e lezot represantan medya.

Sekter Ti et Mwayen Antrepris i enportan dan nenport ki pei e pour nou Seychelles I pli enportan akoz nou en pti lekonomi ouver. En tel sekter i kapab anmenn bokou benefis pour pei. I annan en lenpak direk lo nou devlopman osyo-ekonomik an krean:

1. nouvo lenvestisman,

2.Lamplwa,

3. plis aktivite ekonomik,

4. kontribye ver sistenm fiskal,

5. kompetisyon, e

6. plis devlopman pour nou pei.

MalgreTi et Mwayen Antrepris i kapab anmenn bokou benefis nasyonal,mon bezwen rekonnet ki sa sekter I fer fas avek bokou difikilte. Pli gran difikilte se pour annan akse avek kapital,

kou lentere e servis banker, sekirite finansyer eksesiv pour zot loans kout lasirans, telekominikasyon e elektrisite, laysens, akse avek deviz etranzer, e apre tou en sistenm birokrasi ki fer zot kout loperasyon tre o eevantyelman non-profitab.

Tou sa difikilte i kontribye pour fer bann promoter Ti et Mwayen Antrepris fistre e perdi lentere. Alors, lobzektiv sa miting bo maten se pour nou tou ansanm diskite e rod en solisyon pli meyer pour sa sekter. Mon demande ki nou diskit ouvertman san la “freyer or faver” dan en latmosfer konstriktiv. Si nou anvi fer progre, nou bezwen adres sa bann difikilte enn fwa pour

tou. Mon Minister i pa la pour enpoz en systenm ki pa pratik e pa pour marse. Se pour sela, nou pe konsilte avek tou dimoun, pour ekout zot sizesyon e fine-tune nou prosedire avan nou lans nou nouvo polisi. Pa esite pour demann kestyon a nemport ki represantan Minister, lazans e kompani prive.

Pour tou Praslinwa e Digwa, ki pann kapab desann Mahe, nou lekip pour osi vizit Praslin e La Digue pour konsilte avek zot. Mon mesaz pour nou lodyans, se pour profit tou fasilite ki Gouvernman pe met a zot dispozisyon pour develop Seychelles. Se sa devlopmant enklisiv ki bidze pe adrese.

Si nou met nou zefor ansanm, nou pour progres tre vit e Seychelles a vinn en Sant Ti e Mwayen Antrepris dans Losean Endyen. Avan mon terminen, mon ti a osi sezi lokazyon pour remersye senserman komite kin organiz sa miting.

Mersi.

» All Speeches