News

Revi perfomans lekonomi Sesel pandan lannen 2016 i pozitiv, e lanfaz i ankor reste lo redwir kou lavi e lapovrete

December 09, 2016

Dan son ladres, Minis Larose inn fer resorti Koman en Nasyon nou bezwen pare pou sirmont sa bann defi pou asire ki nou kontinyen gard nou stabilite makro ekonomik. Lanvironman ekonomik global I reste vilnerab. Desizyon pou kit Linyon Eropeen par Grann Bretanny (konni koman Brexit) I anmenn plis ensertitid ek kou negativ ekonomik lo plizyer pei. Bann ensertitid dan marse kapital enternasyonal I kontinyelman redwir konfidans bann lenvestiser. Sa I fer ki I pli probab ki lekonomi global I eksperyans en to kwasans ba. Fon Moneter Enternasyonal inn reviz prozeksyon to kwasans global sorti 3.2% pou vinn 3.1% an 2016 e sorti 3.5% an 2017 pou vinn 3.4%.

Dapre deryen statistik, to kwasans bann pei rezyon Sub-Saharan Africa in ganny prozekte pou desann sorti 3.4% an 2015 pou vinn 1.4% pou 2016. Dapre OECD, san plizyer mezir polisi ki pro aktiv, sa to kwasans ba e risk finansyer o, pou kontinyen persiste an 2017.

En revi performans lekonomi Sesel pour lannen 2016 i montre ki nou lekonomi pe kontinyen eksperyans kwasans pozitiv. Prozeksyon inn ganny revise pozitivman pour 2016 sorti 4.3% pandan revizyon milye lannen pou vinn 4.4%. Pour lannen 2017, kwasans lekonmi I espekte ariv 4.1%. Menm si sa I reprezant en to pli ba ki lannen pase, sa I ankourazan pour en pti lekonomi parey Sesel, pandan ki lezot pei pe fer fas ek bann defi pou mentenir zot to kwasans. To lenflasyon inn ganny prozekte pou ariv 3.7%, prensipalman akoz logmantasyon pri karbiran brit ek elektrisite.

Tou sa bann lendikater i an liny avek nou lobzektif pour nou akonpli en sirplis primer bidzeter 3 poursan nou Prodwi Domestik Brit (GDP) e sa i an liny avek nou progranm reform ekonomik, siporte par Fon Moneter Enternaysonal anba “Extended Fund Facility (EFF)”. Dapre nouvo statistik nasyonal, nou inkonm per kapita in ariv US$ 14,760.

Aktivite touris in kontinyen ogmante pandan lannen 2016, menm si lo en nivo pli ba ki 2015. Ziska le 27 Novanm 2016, en total 272,143 viziter ti ariv Sesel. Sekter kominikasyon in anrezistre kwasans avek litilizasyon internet ki pe kontinnyen ogmante. Loan pou sekter prive e Gouvernman in kontribye apepre 500 milyon roupi ziska 1.2 bilyon roupi dan kredi.

Me menm si i annan sa bann bon lendikasyon ekonomik, nou reste avek en laprovrete tre o konman en pei ‘High Middle-Income’. Pour ede adres sa sityasyon, en roadmap ki kapab transform Sesel avek plis prosperite pour ganny met an plas.

Sekter prive Sesel pe ganny demande pour travay ansanm ek gouvernman pour ede redwir laprovrete e kou lavi. Dan sa konteks osi, gouvernman I pare pour entreprann en legzersis lo en nivo nasyonal kot sak lakour pour identifye bann dimoun ki’n ganny pri dan la povrete. Bann mezir pour osi ganny pran pour ki Pralen e Ladig I osi benefisye avek rediksyon dan pri lavi.

"Stratezi ki pour ganny adopte I enn ki pour komans avek bann lantrepriz piblik, afen ki zot redwir kou zot bann prodwi e servis ki zot ofer konsomater. Bann lantrepriz piblik I bezwen donn legzanp e nou ekspekte ki sekter prive I swiv", Minis Larose ti fer resorti.

Minis Larose inn koz lo STC, rol ki i zwe dan pei, e revwar pri bann komodite ki a en pri pli abordab e stabiliz marsandiz. E an linny avek sa, en lalis aksyon pou redwir kou lavi ek la povrete in fini ganny prepare e pare pour lenplimantsyon komansman lannen 2017. 

» All news