News

Devlopman enklisiv avek loportinite pour tou - Bidze 2017

December 09, 2016

"Mon ti a kontan konfirmen ki atraver sa bidze noun anmenn bon nouvel e lespwar pou tou Seselwa. Lespwar pour en meyer lavenir, lespwar pou batir en gran nasyon ansanm".

Se Minis pour Finans, Komers ek Planifikasyon Ekonomik ki ti dir sa letan i ti delivre son ladres lo bidze 2017, deven Lasanble Nasyonal bomaten. "I vedir ki napa personn ki pou ganny kit deryer dan nou devlopman. Larises ki pou ganny kree pou ganny distribye dan en fason, ekitab, egal e transparan. Nou misyon an tan ki Gouvernman se pour konstrir en nasyon kot tou nou sitwayen i aspire e travay ansanm pou kree en meyer lavi. Pou realiz sa, i enportan ki nou soutenir nou kwasans ekonomik, kree lanplwa e siport sekter prive afin ki zot kapab vin pli konpetitiv. Answit nou kalite lavi a konsiderableman amelyore. Sa i posib si nou servi nou volonte pou met nou lentere nasyonal an premye en non pa nou lentere personnel", Minis Larose ti dir.

Avek en sonm pour en lavaler SR7,796,480,879, sa i ganny konsidere koman en rikord. Minis Larose inn dir ki sa bidze pour adres 5 lobzektif prinsipal:

        i.            Pou elimin la povrete dan nou pei

      ii.            Pou distribye larises dan en fason pli ekitab pou enkli tou dimoun ki dan bezwen

    iii.            Pou ofer nouvo loportinite pour nou pep partisip e envestir dan nou devlopman ekonomik

    iv.            Pou transform byen nou nasyon dan en fason dirab e soutenab pour kree plis prosperite pou nou pep ki nou deservi, e

      v.            Pou asire ki Sesel i reste en destinasyon ki atir e sekiriz lenvestisman

E pour arive atenn sa bann lobzektif, nou bezwen devlop nou lekonomi dan en fason responsab. Nou bezwen asire ki nou resours imen i o sant nou program devlopman. Anmezir ki nou kontinyen anrezistre progre ekonomik gras a nou program makroekonomik stab, nou pep I merit an retour osi kapab rezouir benefis zot travay dir. Dapre Minis Larose, "lemonn pe regard nou. Nou gouvernman napa swa me pou asir en ladministrasyon efikas e rantab. Sa lespri bonn gouvernans, la transparans e ran kont I devret dan tou nou plan. Nou servis piblik I devret konform avek pli o norm etik, standar profesyonel, kot responsabilite I ‘the word of the day’. Sa ki nou kapab dir I ki gouvernman pour fer otan pou onor e delivre lo son promes pou redwir kou lavi"

Minis Peter Larose inn osi adres laspe lanvironnman e perspektiv lekonomi global, revi perfomans lekonomi Sesel pandan lannen 2016 e adres bann oriantasyon Stratezik Pou Lannen Fiskal 2017.

» All news