News

Lasanble i aprouv en bidze siplemanter plis ki R347 milyon

October 28, 2016

Lasanble i aprouv en bidze siplemanter plis ki R347 milyon


28-October-2016 - Source; Seychelles Nation

Lasanble Nasyonal dan son sesyon yer apremidi  ti donn son laprouvasyon 3enm bidze siplemanter pour sa lannen – en sonm R347,352,971.48 ki gouvernman pe rekomann anplis ki bidze 2016 pour permet li kapab kontinyen avek son bann progranm ki i pe met anplas sa lannen.

Sete Minis pour Finans, Komers ek Lekonomi Ble, Msye Jean-Paul Adam, ki ti prezant sa bann diferan progranm konsernen kot sa  bann larzan pe al ganny servi e ki sonm sakenn pe demande.

Apre ki Lasanble ti’n aprouv merit ek prensip sa prozedlwa pour permet deba lo sa bidze siplemanter, bann manm ti demann klarifikasyon Minis Adam lo serten bann konponan dan sa bidze avan ki zot ti al dan staz komite pour zot demann zot bann kestyon.

Apre bokou deba ek leksplikasyon ki ti ale ziska 6er yer swar, bann manm Parti Lepep ti donn zot laprouvasyon sa bidze tandi ki manm lopozisyon pa ti vote.

Sa bann diferan progranm ek sekter ki pe rod bidze siplemanter i konm swivan:

Saler

En sonm R26,926,428.09 pe ganny rekonmande pour saler. Sa sonm pou kouver bann minister ek departman swivan:

• R138,633.50 pour Minister Lenvestisman, Devlopman Antreprenarya ek Inovasyon Biznes. Sa pou kouver mankman dan lapey 13enm mwan saler pour serten bann staf.

• En sonm R212,173.27 pour Departman Zafer Legal pou kouver peyman gratite, 13enm mwan saler e permet sa departman anploy bann staf avek o nivo lekspertiz pour amelyor kapasite sa departman.

• R14,451,252.10 pour Departman Ladefans pou osi kouver an totalite peyman 13enm mwan saler e osi bann peyman konpansasyon bann ansyen solda. Sa i a permet regilariz peyman konpansasyon pour bann solda ki oparavan pa ti pe ganny rekonpanse pour zot premye 5-an tann servis. 

• En sonm R650,648.77 pe osi ganny demande pour Lasanble Nasyonal pour permet kouver depans konpansasyon.

• Minister Zafer Etranzer ek Transpor pou osi bezwen en sonm R1,121,220.62 pour kouver lapwentman ek lofis 3 anbasader e osi peyman staf pour nouvo misyon ki pe ouver Kiba.

• R1,921,231,97 pe ganny rekonmande pour Minister Zafer Entern pour etabli en ‘Drug Demand Reduction Unit’ e osi staf pour nouvo ‘Remand Centre’.

• Laprouvasyon pour en sonm R7,561,812.16 pe osi ganny rekonmande pour kouver depans gratite e osi bann ‘part-time’ teachers pour Minister Ledikasyon.

• Minister Litilizasyon Later ek Labita pou bezwen e sonm R869,455.70 pour kouver depans pour apwentman bann staf kle dan sa minister ki pou ede amelyor zesyon sa minister.

Byen ek servis

En sonm total pour R53,975,457.17 pe osi ganny demande pour bann depans lo byen ek servis bann diferan minister ek departman gouvernman.  Sa sonm i enkli depans swivan:

• R1,113,932.83 pour Lofis Prezidan. Sa pou kouver bann depans alokazyon inogirasyon Prezidan an 2015, me ki bann bil ti ganny resevwar an 2016 e osi pour inogirasyon nouvo Prezidan an 2016 ki pa ti’n ganny prevwar.

• En sonm R65,000 pe ganny demande pour Minister Lenvestisman, Devlopman Antreprenarya ek Inovasyon Biznes pour kouver son depans lenstalasyon laliny telefonn dan son nouvo lofis aneks Independence House.

• Departman Zafer Legal i osi bezwen en sonm R1,010,000 pour kouver an mazorite depans lo lenprimri bann gazet ofisyel ki’n ogmante sa lannen.

• R3,160,000 pe osi ganny rekonmande pour Departman Ladefans pour kouver reparasyon neseser lo bato Andromanche ek lezot pyes pour asir son loperasyon.

• R4,181,465 pour Departman Ladministrasyon Piblik pour kouver ‘graduate housing allowance’.

• R760,000 pour Departman Lenformasyon, Teknolozi ek Kominikasyon pour depans enternet pour bann lenstalasyon ‘Treasury Information Links’ pour bann departman ki pa ti konnekte ek sa departman. Sa i en ‘software’ ki ede dan zesyon depans.

• R901,512 pour Zidisyer pour kouver ‘housing allowance’ pour bann mazistra – en benefis ki’n gany entrodwir sa lannen.

• En sonm R2,904,805.98 pour Lasanble Nasyonal pour regilariz bann kou reparasyon lo sa lofis ki ti’n ganny soumet dan bidze kapital oparavan e ki prezan pe ganny klasifye korekteman. Sa fon adisyonnel pou osi permet aste nouvo loto pour spiker Lasanble Nasyonal. Nou osi prevwar R1.5 milyon adisyonnel pour nouvo loto pour Lider Lopozisyon ek Depite Spiker.

• R4,501,869.42 pe osi ganny demande pour Minister Zafer Etranzer ek Transpor pour kouver louvertir nouvo lanbasad Kiba, Bangkok ek lagrandisman dan lanbasad New York ek Lenn. I osi annan depans pour kouver reparasyon lo ‘Maison Queau de Quinssy’, depans ki ti permet bann travayer bann lanbasad kapab vin vote pour eleksyon Lasanble Nasyonal e osi pour kouver lwaye pour departman transpor ki’n bouz lofis an rezon lelarzisman fonksyon sa departman.

• En sonm R27,233,236.10 pour Minister Zafer Entern.  Sa i enkli larzan pour kouver lokasyon transpor ziska ki don sorti Lenn i ariv dan pei, maintenance lo bann loto sa departman, depans lo sekirite bann diferan batiman gouvernman ki’n anplis ki prevwar e kou transpor lokal. Osi sa sonm pou permet kouver depans lo kreasyon sa nouvo younit rediksyon drog, ek lezot depans neseser pour sa minister.

• Minister Ledikasyon pou bezwen en sonm R6,400,000 pour kouver son bann depans lo lwaye lakaz pour son bann ansennyan e osi kouver depans lo liv pour bann lekol.

• R575,120 pour Minister Litilizasyon Later ek Lakaz pour permet akseler son bann travay arpante pour sa lannen.

• R782,964.84 pour Minister Lasante pour kapab adres demann bann ka medikal ki bezwen ganny trete aletranze

• R385,551 pour departman kiltir pour li kapab rezourd son problem ‘fungus’ dan batiman Bibliotek Nasyonal.

En sonm R22,422,000 pe osi ganny propoze pour bann servis profesyonnel e konsiltan. Sa i prensipalman pour kouver kou bann konsiltan ki nou’n rode atraver Labank Mondyal pour siport lenplimantasyon ‘Programme Perfromance Based Budgeting’.  Sa bann konsiltan i ganny rekrite lo nou par par Labank Mondyal, lo baz en sipor ki apel ‘Reimbursable Advisory Services’ (RAS) ki permet nou ganny meyer standar lekspertiz avek sipor Labank Mondyal, me nou bezwen ranbours lavaler sa servis.  Sa sonm i osi enkli larzan pour pey konsiltan ki donn nou konsey an se ki konsern zesyon ek rediksyon nou det ekstern. Sa bann konsiltan in ed nou avek proze pour fer lesanz nou det pour ladaptasyon kont sanzman klimatik, e osi nou proze pour devlop en ‘Blue Bond’ ki pou permet nou mobiliz finansman a en kou abordab pour devlopman nou lekonomi ble e sirtou siport peser artizanal e semi-endistriyel Seselwa.

Progranm sosyal gouvernman

En sonm adisyonnel R4,670,581.00  pe osi ganny rekonmande pour kouver de trwa progranm sosyal gouvernman. Sa pou fasilit gouvernman enplimant depans neseser anba sa bann progranm swivan:

• R2,298,439 pour ‘Empowerment and Social Protection Programme’. Sa fon pou kouver peyman ex-gratia bann ex-servicemen dan RFA (bann dimoun ki ti travay lo tenk dan letan kolonyal) anvi ki plis ex-servicemen in prezan vin devan pour reklanm zot konpansyon konpare avek lenformasyon ki nou ti annan letan bidze ti ganny propoze. In annan 120 dimoun adisyonnel ki koresponn avek kriter ki nou’n etabli.

• R696,852 pe ganny demande pour Seychelles News Agency pour kouver kou loperasyon sa lazans.

• R600,000 pour ‘Trust Fund’ pour devlopman Pti Lanfans.  Sa i kouver kou en don R10,000 pour bann fwaye ki’n anrezistre anba sa progranm pour amelyor kondisyon bann landrwa ki vey bann pti zanfan.

• En sonm R1,075,290.00 pour kouver 13enm mwan saler bann travayer kot servis rezidansyel pour bann dimoun aze ek bann orfelen anba zesyon Legliz Katolik. 

Transfer pour sekter piblik

En sonm R96,766,228.10 pe ganny rekonmande pour sa kategori depans anba transfer pour sekter piblik. Sa sonm pou ganny distribye konm swivan:

• En sonm R553,900.93 pour Komisyon Reveni Sesel. Sa pou asiste sa Komisyon pour anploy bann staf e envesti dan progranm ek lekipman adisyonnel pour lenplimantasyon taks lo reveni progresif e osi kontinyen ranforsi son lefikasite. Sa i mars ansanm avek lezot mezir ki nou pe antisipe pour siport sa Komisyon enkli nouvo ‘scheme of service’ ki nou pe prevwar prosennman.

• En sonm R313,211 pour ‘Procurement Oversight Unit’ pour kouver son depans pour pibliy bann tenders ki’n ogmante sa lannen ensi ki pour li ranplas son ‘server’.

• R111,395 pour Postal Regulatory Agency pour kouver son bidze an se ki konsern son saler.

• R57,226.13 pour Biro Standar Sesel (Seychelles Bureau of Standards) pour kouver son depans saler.

• R1,564,341.40 pour National Drugs Enforcement Agency (NDEA) pour kouver saler bann staf adisyonnel ki ti ganny anploye boner sa lannen dan kad progranm entansif gouvernman pour redwir trafik drog dan pei.

• R13,855,859.69 pe ganny demande pour Lotorite Lapes Sesel (SFA) ki pou adres lenfrastriktir lo Por lo Zone 14, kou adisyonnel ‘fuel incentives scheme’ pour bann peser, bann nouvo ‘containerised ice plants’ e sonm pour kouver servis bann konsiltan lo plan marikiltir.

• R16,777,324.27 pour ‘Health Care Agency’ pour enport latizann, bann lezot prodwi laboratwar e medikal.

• Pour ‘Public Health Authority’, en sonm R6,467,317.43 pe ganny rekonmande osi pour kouver kou vaksen pour lafyev dennge ek lafyev zonn ki pa ti’n prevwar.

• R10,000,000 pour ‘Small Business Financing Agency’ pour kouver demann kontinyel pour loan pour bann pti biznes anvi ki krwasans ki pe ogmante dan sa sekter resaman.  E i enportan ki nou not lenportans sa sipor vi ki Labank Komersyal touzour pa pe envesti ase dan sa sekter.

• R400,000 pour Lenstiti Kreol pour kouver an priyorite son bann depans konsiltan pour son proze diksyonner kreol

• R4,800,836.90 pour Lazans Tenny Dife ek Sovtaz ki an mazorite pour kouver nouvo ‘scheme of service’ pour sa lazans

• R10,100,000 pour Lazans Transpor lo Later e sa pou kouver depans adisyonnel lo ‘asphalting works’ lo Mahé ek Praslin e Fon pour reparasyon nou bann semen.

• Lazans Proteksyon Sosyal li i pou bezwen R133,920 pour kouver son bidze lwaye ki an mwens

• Lazans Devlopman Resours Imen (Agency for National Human Resource Development) pou bezwen R27,653,585.56 pour kouver bidze letid avanse anvi ki plis etidyan ki pe anrezistre kot Liniversite Sesel e osi revizyon dan ‘stipend’ dan de trwa pei par rapor avek regilasyon ‘Visa’ sa bann pei.

• R28,226.22 pour ‘Mont Royale’ pour kouver son bidze saler

• R1,443,387.62 pour Konsey Nasyonal pour Spor (National Sports Council), e sa i pour bann kou pour preparasyon bann atlet dan Konpetisyon ‘Afro Basketball’, e pour bann depans liye transpor lekip pour bann konpetisyon sportif ki ganny organize lo bann zil pros.

• En sonm R681,112 pour Sant Konferans Enternasyonal Sesel (ICCS), pour kouver son depans elektrisite ek sekirite.

• R1,824,583,95 pour SBC (Seychelles Broadcasting Corporation) e sa pou kouver son depans lo bann progranm ki i aste aletranze, ‘overtime’ staf ek lekipman ki’n neseser pour lenplimantasyon progranm DTT (digital television).

Sibvansyon pour lantrepriz etatik

An grann mazorite, bann lantrepriz etatik in rikord bann performans pozitiv dan sa dernyen de trwa lannen – menm dan serten ka kot zot pe abzorb serten kou sosyal pour pli byen siport pep Seselwa fas a kou lavi.

Me dan serten ka, i pa posib pour sa bann lorganizasyon abzorb tou sa bann kou, e i neseser ki gouvernman i entervenir.

Laprouvasyon Lasanble Nasyonal pe osi ganny demande pour en sonm R6,634,578 pour sibvansyon pour de lantrepriz etatik:

• Sa i pou ganny apropriye pour SPTC (Seychelles Public Transport Corporation) pour asiste sa lazans kouver son 13enm mwan saler ki i’n peye an Zanvye, revizyon dan saler minimonm ki’n pran lefe an Avril sa lannen e bann dernyen peyman pour permet klotir oubyen ‘winding up’ Praslin Transport Company (PTC)

• I annan osi Seychelles Postal Services ki gouvernman pe osi asiste sa lannen avek en sibvansyon pour li kapb kouver son bann depans loperasyon ki  i an difikilte avek. 

Bann benefis ek progranm Fon Sekirite Sosyal

En sonm R53,000,000 pe ganny demande pour bann benefis ek progranm Fon Sekirite Sosyal.

• Sa pou kouver en sonm R20 milyon pour ‘Home Carers Schemes’ anvi logmantasyon dan laplikasyon sa lannen me osi vi ki saler bann ‘carer’ in ogmante pour ariv R5,750 lo baz travay aplentan.

• En sonm R30 milyon pour lasistans ‘welfare’, osi anvi logmantasyon dan laplikasyon pour lasistans ki’n resevwar sa lannen e anliny avek nouvo baz lo nivo lapovrete.

• En sonm R3 milyon pour ‘Retirement benefits’ pe ganny demande anvi ki i annan plis dimoun ki pe pran retret a laz 60-an.

 

Proze kapital

En sonm R71,808,699.11 pe ganny rekonmande konman sonm adisyonnel par lao bidze ki ti aprouve 2016 pour permet gouvernman konplet bann proze lenfrastriktir sa lannen.

• Dan sa sonm, R25,577,424.61 i pour Minister Litizasyon Later ek Labita. Sa pour permet finisyon bann proze parey sa 36 younit kot Ex-Dominic Savio, lenstalasyon desarz kot 4 ‘housing estates’, pour konplet bann travay ‘civil works’, proze lasistans pour rekouver lakaz Marie-Jeanne ek Moulinie estates, proze land bank dan Vilaz Kensi (Quincy Village) e Creuve Coeur ensi ki lezot proze land bank.

• Departman Transpor Lo Later (SLTA) pou bezwen en sonm adisyonnel R3,500,000 pour konplet proze semen “Vanilla” La Digue e osi amelyorasyon lo semen Agathine.

• Departman Adaptasyon Klima i bezwen en sonm R7,069,718.75 pour proze pon Linyon La Digue, proze pon ‘Green Estate’ e  proze ‘Carefree’ e osi lo drenaz Turtle Bay ek kot Chetty Flats, Anse Aux Pins.

• Lazans Meteorolozi Sesel i bezwen en sonm R618,000 pour konplet travay ‘civil works’ otour ‘runway’ lo erport pour fasilit drenaz dan sa landrwa.

• Departman Zafer Entern i bezwen R1,871,094.06 pour finisyon proze Sant Rimann ki pa ti’n ganny prevwar sa lannen, me ki prioriter.

• SBC i nesisit en sonm R20,172,461.69 pour li kapab finaliz lenplimantasyon proze televizyon dizital (DTT)

• En sonm R13 milyon i neseser pour pey bann diferan ka akizisyon later (Land Acquisition) anba plan gouvernman

Lezot depans siplemanter

En sonm R5,149,000 pe osi rekonmande pour permet gouvernman kapab onor son bann langazman anba bann diferan lorganizasyon ki Sesel i form par ladan anba nou vot depans ‘Kontribisyon anver lorganizasyon enternasyonal’ e osi R6,000,000 pour permet depans ki pa’n ganny prevwar anba ‘Contingency’.

» All news